หน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียน

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียน

ข้อ1. ต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน  และ เครื่องประกอบการเรียนต่าง ๆตามที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ2. ต้องแต่งกายและ ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ ของโรงเรียน

ข้อ3. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู – อาจารย์

ข้อ4. ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพการเป็นนักเรียน  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ  ไม่เล่นการ  พนัน และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง

ข้อ5. ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง

ข้อ6. ต้อง ขยัน  ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ  และยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ข้อ7. ต้องสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพแห่งตน

ข้อ8. ต้องรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวม  รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง

ข้อ9. ต้องสร้างชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน และไม่กระทำการใด ๆที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียน

ข้อ10. ต้องพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนตลอดเวลาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s